Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Disclaimer

De Museumvereniging heeft haar leden gestimuleerd mee te doen aan het onderzoek naar mogelijk problematische verwervingen in verband met de (aanloop naar) de Tweede Wereldoorlog van objecten die toebehoorden aan joodse eigenaren. Meer in het bijzonder zijn objecten beoordeeld die door Nederlandse musea na 1933 zijn verworven en een (al dan niet directe) problematische herkomst hebben, met bijzondere aandacht voor joodse rituele voorwerpen. Het onderzoek is door de desbetreffende musea zelf verricht. Aan dit onderzoek is de grootst mogelijke aandacht en zorg besteed, met inachtneming van de daarvoor beschikbare tijd en het daarvoor beschikbare budget. Noch de Nederlandse Museumvereniging, noch haar personeelsleden, noch haar leden, noch degenen die het onderzoek hebben verricht, noch de leden van de Commissie Museale Verwervingen vanaf 1933, kan, respectievelijk kunnen, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en onvolkomenheden als gevolg van de wijze waarop dit onderzoek is verricht, de daarbij gemaakte keuzes of de daaruit voortvloeiende resultaten.