Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Rijksmuseum

naar museumoverzicht

Rijksmuseum

Museumstraat 1 1071 XX Amsterdam www.rijksmuseum.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft 21 objecten met een niet heldere herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Twee van de 21 genoemde objecten staan uitgelicht als pars pro toto voor de totale groep van 184 objecten die afkomstig zijn uit de collectie van het echtpaar Franz en Margarete Oppenheimer.

Gezien de omvang van de verzameling en de hoeveelheid aanwinsten sinds 1933 wordt het onderzoek van het Rijksmuseum gefaseerd uitgevoerd. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op de deelcollectie schilderijen (aantal: 923) en de deelcollectie tekeningen (aantal: circa 19.000), die zijn verworven in de perioden 1933-1939 en 1949-2012. Dit eindrapport betreft het herkomstonderzoek van de schilderijencollectie verworven in de perioden 1933-39 en 1949-2012.

De komende jaren zullen de andere deelcollecties van het Rijksmuseum onderzocht worden. De uitkomsten worden online gepubliceerd.

Hoewel het onderzoek naar de collectie kunstnijverheid in de komende jaren nog zal plaatsvinden, is ook een stel zilveren zoutvaten van Johannes Lutma in dit rapport opgenomen. Deze zoutvaten maakten deel uit van een set van vier met dezelfde herkomst. De twee andere zijn in het herkomstonderzoek van het Amsterdam Museum naar voren gekomen als hebbende een problematische herkomst. Vandaar dat zij nu al aan het rapport van het Rijksmuseum zijn toegevoegd. Het stel zoutvaten is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de geconfisqueerde boedel van Emma Budge.

Schilderijen

Dit eindrapport betreft het herkomstonderzoek van de schilderijencollectie verworven in de perioden 1933-39 en 1949-2012. De bruiklenen van musea of van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zijn niet meegenomen in het onderzoek. Deze bruikleengevers dienen dit onderzoek zelf te doen. Wel zijn de bruiklenen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG), als ook de bruiklenen van particulieren in het onderzoek meegenomen.

De uitkomsten van het herkomstonderzoek zijn verwerkt in de Objectgegegevens van elk afzonderlijk schilderij op de website van het Rijksmuseum. 51% van de onderzochte schilderijen heeft na dit onderzoek geen lacune meer in de periode 1933-45. De overige 49% van de schilderijen heeft op dit moment nog wel lacunes in de periode 1933-45, maar op basis van dit grondige onderzoek hoeft dat niet te betekenen dat de herkomst niet helder is. In de toekomst kan, aldus het museum, aanvullend onderzoek hier nog verandering in brengen.

Het museum meldt de volgende acht schilderijen met een niet heldere herkomstgeschiedenis, waarvan het voor slechts één werk mogelijk is om een rechtmatige eigenaar aan te wijzen:

 • Anoniem (kopie naar Joseph Vivien), Maximilian II Maria Emanuel (1662-1726). Keurvorst van Beieren, in de slag bij Mohacs tegen de Turken werd in 1942 geveild bij Mak van Waay én ingebracht door J.J. Thole. Het is in dit geval ook onbekend wanneer en van wie J.J. Thole het schilderij heeft verworven.
 • Anoniem, Chariclea is via de Nederlandse kunsthandel in 1944 in Duitsland terechtgekomen. Het is onduidelijk op welke wijze dit schilderij voor die tijd is verhandeld in Nederland.
 • Moritz Calisch, Twee vrouwen in Italiaanse dracht werd mogelijk in 1943 geveild bij het Amsterdamse veilinghuis Van Braam en in 1970 door het Rijksmuseum geregistreerd in de collectie. Het is onbekend wie de inbrenger was op deze veiling en waar het stuk zich in de periode 1943-70 bevond.
 • Adriaen Hanneman, Willem III (1650-1702), Prins van Oranje, als kind. Het is niet vast te stellen of het schilderij tijdens de oorlog in bezit van de familie Hohenzollern was of in de collectie van de erfgenamen van Alexandra Zubkow. De erfgenamen van Alexandra Zubkow verbleven mogelijk in paleizen in Potsdam en Berlijn waar tijdens de oorlog uit geroofd is.
 • Jan Adam Kruseman, Salomé met het hoofd van Johannes de Doper werd in 1943 geveild bij het Amsterdamse veilinghuis Van Braam. Het is onbekend wie de inbrenger was op deze veiling en waar het stuk zich in de periode 1943-60 bevond.
 • Anton Mauve, Portret van Pieter Frederik van Os, bevond zich vóór 1945 in de collectie G.A. van Rede in Bennekom. Van Rede deed na de oorlog aangifte van vermissing van dit schilderij bij de Stichting Nederlands Kunstbezit. Het museum tracht met de erven in contact te treden.
 • Jan Mijtens, Govert van Slingelandt, heer van Dubbeldam met zijn eerste vrouw Christina van Beveren en hun beide zoontjes werd in 1942 geveild bij het Amsterdamse veilinghuis Mak van Waay waar het werd ingebracht door J.J. Thole. Het is onbekend wanneer en van wie J.J. Thole het schilderij heeft verworven.
 • Ary Scheffer, Zelfportret op 43-jarige leeftijd werd in 1979 in gehavende toestand op informele wijze afgestaan aan het Rijksmuseum door bezoekers die het tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezit hadden gekregen.

Aanvulling schilderijen

Het museum heeft de schilderijen die in de periode 1940 – 1948 zijn verworven, opnieuw onder de loep genomen. 68% van de onderzochte schilderijen heeft na dit onderzoek geen lacune meer in de periode 1933-1945. De overige 32% van de schilderijen heeft op dit moment nog wel lacunes in de periode 1933-1945, maar op basis van dit grondige onderzoek hoeft dat niet te betekenen dat de herkomst niet helder is. In de toekomst kan aanvullend onderzoek hier nog verandering in brengen.

Uit dit onderzoek zijn de onderstaande 9 schilderijen met een niet heldere herkomstgeschiedenis, boven water gekomen:

 • Anoniem (School van Dirck Barendsz), De aanbidding der herders  is verworven van H.A.Wetzlar maar het is niet bekend van wie, hoe en op welk moment hij aan dit schilderij is gekomen. Het is alleen bekend dat het schilderij tot 1943 tot zijn collectie behoorde.
 • Giacinto Diana, De grootmoedigheid van Scipio is in de oorlog aangekocht van een handelaar die, ondanks uitvoerig herkomstonderzoek, onbekend is gebleven. Hierdoor is ook de herkomst 'Capri' niet te verifiëren.
 • Johannes van Dregt, Bacchantisch tafereel werd in november 1943 geveild bij veilinghuis De Zon te Amsterdam. Het is niet bekend  wie de inbrenger van dit stuk op de veiling was.
 • Jan Ekels (I), Het zogenaamde Boerenverdriet aan het Spui te Amsterdam is verworven door R. May maar het is niet duidelijk van wie, waar en wanneer. Het schilderij bevond zich in Duitsland in 1928.
 • Govert Flinck, Rembrandt als herder met staf en fluit. Van dit schilderij is niet bekend  wat ermee is gebeurd tussen 1941 en de verwerving in september 1942.
 • Jacob van Loo, Bacchanten-scène werd op de Duitse kunstmarkt in 1931 aangeboden en duikt in 1942 weer op in New York.
 • Paulus Moreelse, Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht. Het is onduidelijk van wie, hoe en op welk moment de heer Peters dit schilderij heeft verworven.
 • Auguste Antoine Joseph Payen, Gezicht op het huis van de resident, de heer J. Ph. van Zuylen van Nyevelt, te Banyuwangi (Oost- Java) was in het bezit van de joodse Jadwiga Vuijk, née Reich Rosenblatt, maar het is onduidelijk vanaf wanneer dit was. Ook kan vooralsnog niet onomstotelijk worden vastgesteld dat de transactie met het museum vrijwillig was en of het voor een redelijk bedrag is verworven.
 • Nicolaas Pieneman, Portret van een man, misschien Petrus Augustus de Genestet (1829-1861) was in bezit van A.J. Rehorst. Het is onbekend wanneer, hoe en van wie hij het schilderij in zijn bezit heeft gekregen toen hij het in oorlogstijd aan het museum verkocht.

Collectie Dr. Fritz Mannheimer

Na de deelcollectie schilderijen en het eerste gedeelte van de deelcollectie tekeningen is de verzameling van Dr. Fritz Mannheimer (Stuttgart 1890-Vaucresson 1939) onderzocht. Voor het eerst is er gedurende twee jaar (2015-2017) collectiebreed gestructureerd herkomstonderzoek gedaan naar deze collectie. Fritz Mannheimer verzamelde onder meer in de jaren 1930 in Duits en bezet gebied. Dit betekent dat zijn collectie een verhoogd risico heeft op objecten met een niet-heldere herkomst.

Dit onderzoek heeft zich hoofdzakelijk gericht op de wijze van verwerven door Fritz Mannheimer; zowel op collectieniveau, als per individueel object. Intensief herkomstonderzoek heeft het mogelijk gemaakt om een grote hoeveelheid nieuwe informatie te bundelen en beter inzicht te krijgen in de verzameling Mannheimer. Mannheimer kocht van particulieren of via grote handelaren op de internationale kunstmarkt. Daarnaast kocht hij stukken uit Duitse musea en had hij veel objecten in bezit die uit genationaliseerd Russisch staatbezit afkomstig waren. Mannheimer heeft verschillende objecten verworven uit collecties van joodse particulieren die mogelijk onvrijwillig bezitsverlies leden als gevolg van het aan de macht komen van het naziregime. Het onderzoek naar de objecten uit dit soort collecties heeft zich toegespitst op het in kaart brengen van het moment én de wijze van dit bezitsverlies.

In totaal bestaat de collectie Mannheimer in het Rijksmuseum uit 1.703 inventarisnummers, waarvan er 185 inventarisnummers zijn aangemerkt met een niet-heldere herkomst. De herkomst van de collectie van het echtpaar Franz en Margarete Oppenheimer is naar aanleiding van dit onderzoek niet-helder gebleken, evenals de herkomst van één object uit de collectie van Maximilian Benedikt Heyum Freiherr von Goldschmidt-Rothschild.

Voorbeeld van objecten uit de collectie Dr. Fritz Mannheimer:

 • Anoniem, Standaard voor een altaarkruis
 • Meissener Porzellan Manufaktur, Melkkan, veelkleurig beschilderd met chinoiserieën
 • Meissener Porzellan Manufaktur, Zittende figuur (pagode) 

Lees hier het Rapport Herkomstonderzoek Dr. Fritz Mannheimer

Herkomstonderzoek

Het museum meldt dat voor het onderzoek eerst de interne bronnen, zoals inventarisboeken, inventariskaarten, inventarismappen, jaarverslagen, collectiecatalogi (zowel gepubliceerde als niet gepubliceerde) en het museumarchief zijn bestudeerd. De achterzijde van schilderijen is indien mogelijk bekeken op annotaties, etiketten, zegels etc. wanneer er sprake kon zijn van een niet heldere herkomst. Voor de herkomsten die op grond van bovenstaande interne bronnen nog niet sluitend waren, werd vervolgonderzoek gedaan.

Bij het vervolgonderzoek werden externe bronnen geraadpleegd, zoals de pers- en beelddocumentatie in het RKD, de beheersdossiers en de aangifteformulieren van de vermiste werken in het archief van de SNK, websites, monografieën, tentoonstellingscatalogi en andere specifieke literatuur. Voor het onderzoek naar verzamelaar, handelaar en/of eigenaar werden ook biografische bronnen geraadpleegd zoals de databases van het RKD, de historische kranten via de Koninklijke Bibliotheek, de persoonsdossiers in het archief van het Rijksmuseum en de beheersdossiers in het archief van de Stichting Nederlands Kunstbezit (indien van toepassing). Het vervolg van het biografisch onderzoek was sterk afhankelijk van de herkomst. Hiervoor kon gebruik gemaakt worden van RKD persdocumentatie, plaatselijke archieven, Adelsboeken en Nederlands Patriciaat en de diverse biografische woordenboeken uit verschillende landen en periodes. Van alle in de herkomsten genoemde veilingen zijn de catalogi, waar relevant, zowel in het RKD als in het Rijksmuseum fysiek ingezien.

Het museum heeft niet alleen gekeken naar gevallen waarin de herkomst niet helder was, maar heeft de herkomstgeschiedenis onderzocht in de periode 1933-45 van álle schilderijen verworven in de perioden 1933-2012. Dit heeft veel nieuwe herkomstinformatie opgeleverd, ook voor stukken die op het eerste gezicht geen prioriteit genoten wat betreft de periode 1933-45. Naast nieuwe herkomstgegevens is er ook nieuwe informatie naar boven gekomen die op kunsthistorisch gebied wellicht interessant kan zijn, doordat bijvoorbeeld oude toeschrijvingen of oude titels zijn aangetroffen in de voor dit onderzoek bestudeerde bronnen. Van een aantal stukken is ontdekt dat ze al na de oorlog zijn gerestitueerd aan de rechtmatige eigenaar voordat ze door het museum verworven werden. Daarnaast zijn er schilderijen die na 1933 zijn verworven waar de restitutiecommissie al een uitspraak over heeft gedaan en waarvan het museum nu in alle gevallen de rechtmatige eigenaar is.

Update 2019

Het schilderij door Johann Bernard Klombeek en Eugène Joseph Verboeckhoven, Winters bosgezicht was mogelijk in bezit van kunsthandel Wolff die tijdens de oorlog in moeilijkheden is gekomen.Tot voor kort werd aangenomen dat dit schilderij tot de collectie van het Rijksmuseum behoorde. Nieuwe informatie heeft aangetoond dat dit schilderij in eigendom is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een opvolger van de Dienst 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Het Rijksmuseum heeft in 1998 een overzicht laten maken van aankopen in de periode 1940-48 waarvan de herkomst niet helder is. Omdat er destijds geen onderzoek is gedaan naar de individuele objecten, heeft het Rijksmuseum in 2014 besloten de verwervingen uit deze cruciale periode alsnog op objectniveau te onderzoeken. De schilderijen uit deze verwervingsperiode zijn al onderzocht. 

Bekijk de reactie van het Rijksmuseum in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek.

Over dit museum en de collectie

Het Rijksmuseum Amsterdam is het grootste museum voor kunst en geschiedenis van Nederland. Het toont een overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de middeleeuwen tot heden. De rijke en diverse verzameling bevat onder meer schilderijen, beeldhouwkunst, kunstnijverheid, prenten en tekeningen.Tot de topstukken van de schilderijen behoren de werken van Rembrandt, Vermeer en andere beroemde 17de eeuwse Hollandse meesters.

Objecten

Twee zilveren zoutvaten (Rijks)

Twee zilveren zoutvaten

Kunstenaar/ Vervaardiger
Johannes Lutma I
Titel
Twee zilveren zoutvaten
Jaartal
1639
Techniek
Zilver, gedeeltelijk verguld
Afmetingen
h. 24, b. 12 cm
Inventarisnummer
BK 1960-13 a en BK 1960-13 b
Beschrijving

Twee zilveren zoutvaten waarvan de schaal gedragen wordt door een jongen zittend op een dolfijn. (Gewicht 802 gram)

Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Deze zoutvaten zijn hier opgenomen omdat het zeer aannemelijk is dat zij behoorden tot de geconfisqueerde collectie van de erven van Emma...

meer informatie

Maximilian II Maria Emanuel (1662-1726), keurvorst van Beieren, in de slag bij Mohacs tegen de Turken

Maximilian II Maria Emanuel (1662-1726). Keurvorst van Beieren, in de slag bij Mohacs tegen de Turken

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem (kopie naar Joseph Vivien)
Titel
Maximilian II Maria Emanuel (1662-1726). Keurvorst van Beieren, in de slag bij Mohacs tegen de Turken
Jaartal
1710-1750
Techniek
Olieverf op koper
Afmetingen
65 x 45 cm
Inventarisnummer
SK-A-4016 (NK 1804)
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat het onbekend is wanneer en van wie J.J. Thole het schilderij heeft...

meer informatie

Frederik van Os

Pieter Frederik van Os

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anton Mauve
Titel
Pieter Frederik van Os
Jaartal
1855
Techniek
Olieverf op papier op paneel
Afmetingen
20,8 x 17,4 cm
Inventarisnummer
Inv. nr. SK-A-4156
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Dit schilderij is hier opgenomen omdat het behoorde tot de gestolen collectie van G.A. van Rede, Bennekom.

Toelichting

Dhr. van Rede heeft na de...

meer informatie

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper

Kunstenaar/ Vervaardiger
Jan Adam Kruseman
Titel
Salomé met het hoofd van Johannes de Doper
Jaartal
Circa 1861
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
120 x 90 cm
Inventarisnummer
SK-A-5009
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat het onbekend is wie dit schilderij heeft ingebracht op de veiling bij Fred. A. van Braam in...

meer informatie

Willem III (1650-1702), prins van Oranje, als kind

Willem III (1650-1702), Prins van Oranje als kind

Kunstenaar/ Vervaardiger
Adriaen Hanneman
Titel
Willem III (1650-1702), Prins van Oranje als kind
Jaartal
1654
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
135 x 95 cm
Inventarisnummer
SK-A-3889
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat het onbekend is wanneer en hoe dit schilderij uit de familie Hohenzollern is geraakt en hoe het in bezit is gekomen...

meer informatie

Zelfportret op 43-jarige leeftijd

Zelfportret op 43-jarige leeftijd

Kunstenaar/ Vervaardiger
Ary Scheffer
Titel
Zelfportret op 43-jarige leeftijd
Jaartal
Circa 1838
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
89 x 70 cm
Inventarisnummer
SK-A-4748
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat het onbekend is van wie, hoe en op welk moment de onbekende schenker dit schilderij heeft verworven tijdens de...

meer informatie

Govert van Slingelandt (1623-90), heer van Dubbeldam, met zijn eerste vrouw Christina van Beveren en hun beide zoontjes

Govert van Slingelandt (1623-90), heer van Dubbeldam, met zijn eerste vrouw Christina van Beveren en hun beide zoontjes

Kunstenaar/ Vervaardiger
Jan Mijtens
Titel
Govert van Slingelandt (1623-90), heer van Dubbeldam, met zijn eerste vrouw Christina van Beveren en hun beide zoontjes
Jaartal
1657
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
99,5 x 86,5 cm
Inventarisnummer
SK-A-4013 (NK 1792)
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat het onbekend is wanneer en van wie J.J. Thole het schilderij heeft...

meer informatie

Chariclea

Chariclea

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem (Noordelijke Nederlanden)
Titel
Chariclea
Jaartal
Circa 1660
Techniek
Olieverf op paneel
Afmetingen
75 x 55 cm
Inventarisnummer
SK-A-4017 (NK2928)
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conlcusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat het onbekend is wanneer en van wie Vitale Bloch of kunsthandel D.A Hoogendijk het schilderij heeft...

meer informatie

Twee vrouwen in Italiaanse dracht

Twee vrouwen in Italiaanse dracht

Kunstenaar/ Vervaardiger
Moritz Calisch
Titel
Twee vrouwen in Italiaanse dracht
Jaartal
1851
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
118,5 x 90,5 cm
Inventarisnummer
SK-A-4181
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat het onbekend is wie dit schilderij heeft ingebracht op de veiling bij Fred. A. van Braam in 1943. Het is echter...

meer informatie

De aanbidding der herders

De aanbidding der herders

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem (School van Dirck Barendsz)
Titel
De aanbidding der herders
Jaartal
1550-1599
Techniek
Olieverf op paneel
Afmetingen
205 x 142 cm
Inventarisnummer
SK-A-3460
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat het onbekend is van wie, hoe en op welk moment Hans Alfred Wetzlar dit schilderij heeft verworven. Het is alleen...

meer informatie

De grootmoedigheid van Scipio

De grootmoedigheid van Scipio

Kunstenaar/ Vervaardiger
Giacinto Diana
Titel
De grootmoedigheid van Scipio
Jaartal
1765-1770
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
63 x 77 cm
Inventarisnummer
SK-A-3465
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat het in de oorlog is aangekocht van een handelaar die, ondanks uitvoerig herkomstonderzoek, onbekend is gebleven....

meer informatie

Het zogenaamde Boerenverdriet aan het Spui te Amsterdam

Het zogenaamde Boerenverdriet aan het Spui te Amsterdam

Kunstenaar/ Vervaardiger
Jan Ekels (I)
Titel
Het zogenaamde Boerenverdriet aan het Spui te Amsterdam
Jaartal
1750-1781
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
40 x 48,5 cm
Inventarisnummer
SK-A-3475
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat niet duidelijk is van wie, waar en wanneer May dit schilderij heeft verworven, en het schilderij zich in 1928 in...

meer informatie

 Rembrandt als herder met staf en fluit

Rembrandt als herder met staf en fluit

Kunstenaar/ Vervaardiger
Govert Flinck
Titel
Rembrandt als herder met staf en fluit
Jaartal
1636
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
74,5 x 64 cm
Inventarisnummer
SK-A-3451
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat het onbekend is wat er met het schilderij is gebeurd tussen 1941 en de verwerving in september 1942.

meer informatie

Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht

Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht

Kunstenaar/ Vervaardiger
Paulus Moreelse
Titel
Ezau verkoopt zijn eerstgeboorterecht
Jaartal
1609
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
124 x 160,7 cm
Inventarisnummer
SK-A-3455
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie 

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat onduidelijk is van wie, hoe en op welk moment de heer Peters dit schilderij heeft verworven.

meer informatie

Gezicht op het huis van de resident, de heer J. Ph. van Zuylen van Nyevelt, te Banyuwangi (Oost- Java)

Gezicht op het huis van de resident, de heer J. Ph. van Zuylen van Nyevelt, te Banyuwangi (Oost- Java)

Kunstenaar/ Vervaardiger
Auguste Antoine Joseph Payen
Titel
Gezicht op het huis van de resident, de heer J. Ph. van Zuylen van Nyevelt, te Banyuwangi (Oost- Java)
Jaartal
1828
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
53 x 65 cm
Inventarisnummer
SK-A-3452
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie 

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat niet duidelijk is vanaf wanneer de joodse Jadwiga Vuijk, née Reich Rosenblatt het in haar bezit had...

meer informatie

Bacchantisch tafereel

Bacchantisch tafereel

Kunstenaar/ Vervaardiger
Johannes van Dregt
Titel
Bacchantisch tafereel
Jaartal
1780-1807
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
96,5 x 140 cm
Inventarisnummer
SK-A-3463
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat niet bekend is wie de inbrenger van dit stuk op de veiling was.

meer informatie

Bacchanten-scène

Bacchanten-scène

Kunstenaar/ Vervaardiger
Jacob van Loo
Titel
Bacchanten-scène
Jaartal
1653
Techniek
Olieverf op doek
Afmetingen
63 x 55 cm
Inventarisnummer
SK-A-3483
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat het in 1931 werd aangeboden op de Duitse kunstmarkt en pas weer in 1942 opduikt in New York.

meer informatie

Portret van een man, misschien Petrus Augustus de Genestet (1829-1861)

Portret van een man, misschien Petrus Augustus de Genestet (1829-1861)

Kunstenaar/ Vervaardiger
Nicolaas Pieneman
Titel
Portret van een man, misschien Petrus Augustus de Genestet (1829-1861)
Jaartal
1830 - 1860
Techniek
Olieverf op paneel
Afmetingen
40 x 33 cm
Inventarisnummer
SK-A-3466
Categorie
Schilderijen
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

De herkomst van dit schilderij is niet helder, omdat niet duidelijk is vanaf wanneer en hoe A.J. Rehorst het schilderij in zijn bezit had gekregen toen hij het in...

meer informatie

Standaard voor een altaarkruis

Standaard voor een altaarkruis

Kunstenaar/ Vervaardiger
Anoniem, Maasland
Titel
Standaard voor een altaarkruis
Jaartal
circa 1170
Techniek
Verguld brons
Afmetingen
h 16,4 cm × l 14,1 cm × b 13 cm
Inventarisnummer
BK-16920
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Deze standaard behoorde tot de collectie van Maximilian Benedikt Heyum Freiherr von Goldschmidt-Rothschild.

Toelichting

De herkomst van dit...

meer informatie

Melkkan, veelkleurig beschilderd met chinoiserieën

Melkkan, veelkleurig beschilderd met chinoiserieën

Kunstenaar/ Vervaardiger
Meissener Porzellan Manufaktur
Titel
Melkkan, veelkleurig beschilderd met chinoiserieën
Jaartal
Circa 1730 - circa 1735
Techniek
Porselein
Afmetingen
h 14,6 cm × b 11,9 cm × d 9,5 cm
Inventarisnummer
BK-17362
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Deze melkkan behoorde tot de collectie van het joodse verzamelaarsechtpaar Franz en Margarete Oppenheimer.

Toelichting

Dit object is...

meer informatie

Zittende figuur (pagode)

Zittende figuur (pagode)

Kunstenaar/ Vervaardiger
Meissener Porzellan Manufaktur
Titel
Zittende figuur (pagode)
Jaartal
Circa 1720 - circa 1725
Techniek
Porselein
Afmetingen
h. 8,2 cm
Inventarisnummer
BK-17479
Categorie
Kunstnijverheid
Museum
Rijksmuseum

Onderzoeksresultaten

Conclusie

Deze figuur behoorde tot de collectie van het joodse verzamelaarsechtpaar Franz en Margarete Oppenheimer.

Toelichting

Dit object is...

meer informatie