Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Reactie Museum

Het museum heeft een aanwinstenlijst over de periode 1940-1948 opgesteld. Deze lijst heeft betrekking op het voormalige museum 'Dit is in Bethlehem', en is gebaseerd op de jaarverslagen van de historische vereniging 'Oud-Gorcum' (de eigenaar van de collectie). Bij het onderzoek is tevens gebruik gemaakt van de oud correspondentie van het museum, en van de expertise van de huidige en voormalige stadsarchivarissen van Gorinchem.

Het is moeilijk na te gaan of de voorwerpen uit de aanwinstenlijst nog in de collectie aanwezig zijn. ln de geraadpleegde bronnen worden geen inventarisnummers bij de voorwerpen vermeld.

Bewaargevingen

Tijdens de oorlog bevonden zich diverse particuliere collecties in het museum. Het jaarverslag 1943-1946 van de Vereniging'Oud-Corcum' bericht dat het museum in de bezettingsperiode onderdak heeft geboden aan 'oud koper en tin', 'een verzameling antiek uit Joodsch bezit','een paar kostbare bijbels','een hele verzameling illegale lectuur en documentatie materiaal' en 'het vaandel van de BV.L. met alle bijbehorende medailles en kransen'. Van de meeste van deze collecties is onbekend wat er na de bevrijding mee is gebeurd.

In het kader van het museumonderzoek trekt met name de bewaargeving van de verzameling antiek uit Joods bezit de aandacht. [170] Hierover wordt in het jaarverslag medegedeeld dat deze ' na de bevrijding aan den beheerder kon worden overgedragen'. Archiefonderzoek door het museum heeft geen aanvullende gegevens opgeleverd. De conservator van het museum acht het zo goed als uitgesloten dat er in de huidige museumcollectie nog Joods bezit aanwezig is.

Bruikleen

Het Gorcums Museum deelt mede dat in 1949 een hoeveelheid voorwerpen is overgedragen aan het NBI. Het betrof eigendommen van een ex-NSB'er uit Gorinchem, die als bruikleen in het museum waren ondergebracht.