Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Voormalig onderzoek 1940-1948

naar onderzoeksoverzicht

Voorheen bekend als

Fries Museum / Verzetsmuseum

Turfmarkt 118911 KSLeeuwarden

Reactie Museum

Het museum heeft geen aanwinstenlijst opgesteld over de periode 1940-1948. Het museum meldt dat het vooronderzoek heeft verricht naar de verwervingen in de betreffende periode, en op basis van de bevindingen een projectplan heeft opgesteld voor grondig vervolgonderzoek.

Van diverse objecten uit de collectie is reeds in het verleden een dubieuze herkomst vastgesteld. Het betreft onder meer de zogeheten ‘Vikingschat van Winsum’ en de voorwerpen daaromheen, waarvan een deel mogelijk gerelateerd is aan de ‘Forschungs- und Lehrgemeinschaft Das Ahnenerbe’, verbonden aan de SS.[188] Ook is het Fries Museum tijdens de Tweede Wereldoorlog op dubieuze wijze betrokken geweest bij de liquidatie van een te Leeuwarden gevestigde Joodse kunsthandel. Na de bevrijding is dit deel van de collectie evenwel aan de erven teruggegeven. De desbetreffende pagina’s zijn uit het inventarisboek verdwenen.

Gezien de (mogelijkheid van) problematische verwervingen in de collectie, acht het Fries Museum het zijn morele plicht om een grondig onderzoek in te stellen. Bij dit onderzoek dienen onder meer de archieven van het Fries Museum en het Fries Genootschap (tot 1970 eigenaar van het museum) te worden bestudeerd, en is overleg gewenst met de eigenaren van grote bruiklenen, zoals de Ottema-Kingma Stichting. Het museum gaat uit van het standpunt dat er recht moet worden gedaan, indien zich voor een onrechtmatig verworven object een rechtmatige eigenaar meldt.

Vervolg

Het herkomstonderzoek vormt een punt van aandacht voor het Fries Museum, maar gegeven de bestaande formatie en financiële middelen is het niet in staat om het project uit te voeren. Het museum heeft een beroep gedaan op de Provincie Friesland voor een eenmalige subsidie voor het onderzoek, maar dit is zonder het gewenste resultaat gebleven. Het museum is momenteel op zoek naar andere fondsen.  

Aanvullende reactie

De commissie heeft geen reactie ontvangen op de brief van 5 september 2000 waarin de commissie de noodzaak van herkomstonderzoek in het Fries Museum benadrukt.