Herkomstonderzoek naar museale collecties in verband met roof, confiscatie of gedwongen verkoop in de periode 1933-1945

menu Skip over navigation | Sla menu over

Nationaal Militair Museum

naar museumoverzicht

Nationaal Militair Museum

Vliegbasis Soesterberg Soesterberg www.nmm.nl

Onderzoeksresultaten

Dit museum heeft geen objecten met een mogelijk problematische herkomstgeschiedenis.

Resultaat van dit onderzoek

Het Nationaal Militair Museum is een fusie tussen het Legermuseum en het Militaire Luchtvaart Museum

Onderzoeksresultaten

Voormalig Legermuseum, Delft 

Het museum meldt dat tijdens het onderzoek naar verwervingen geen aanwijzingen zijn gevonden die duiden op een problematische herkomstgeschiedenis. Dit onderzoek is door een registrator in 2011 en 2012 uitgevoerd. Na de fusie en de verhuizing naar Soesterberg waardoor het doen van herkomstonderzoek niet mogelijk was, is in 2016 onderzoek gedaan naar de verwervingen tussen 1940 en november 2016.

Vrijwel de hele collectie van het voormalig Legermuseum is van Nederlandse oorsprong en heeft een rechtstreekse relatie met de Nederlandse militaire geschiedenis. Onderzoek is verricht in het registratiesysteem en het museumarchief (correspondentie en jaarverslagen). Bijna alle verwervingen zijn schenkingen uit de nalatenschappen van militairen uit de Nederlandse krijgsmacht en objecten uit afgestoten krijgsmachtonderdelen.

Voormalig Militaire Luchtvaart Museum, Soesterberg 

Na het eigen archief en het registratiesysteem te hebben nagelopen, is het museum tot de conclusie gekomen dat het geen objecten met een problematische herkomst heeft kunnen vaststellen. De collectie en de schenkingen, die veelal persoonlijke objecten van oud personeel betreffen, zijn niet in Duitsland gekocht of uit Duitsland afkomstig, zo laat het museum weten.

Informatie uit eerder onderzoek (Rapport Museale verwervingen 1940-1948)

Legermuseum

Het Legermuseum heeft deelgenomen aan het museumonderzoek in 1999. Het museum rapporteerde destijds dat er geen problematische verwervingen hadden plaatsgevonden. Wel werd volledigheidshalve melding gemaakt van de verzameling wapens die in 1946 in bruikleen werd gegeven aan het museum door de beheerders van de kunsthandel v.h. J. Goudstikker N.V. en die in 1949 aangekocht werd van Dési Goudstikker-Van Halban.

Militaire Luchtvaart Museum

Het museum heeft niet meegedaan met het onderzoek in 1999, aangezien het pas na 1948 is opgericht.

Over dit museum en de collectie

Het Nationaal Militair Museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg is sinds 2014 geopend voor het publiek. Het NMM belicht de betekenis van de Nederlandse krijgsmacht in verleden, heden en toekomst met extra aandacht voor de collecties van land- en luchtmacht, afkomstig van het Delftse Legermuseum en het Militaire Luchtvaartmuseum Soesterberg.

Het Legermuseum werd in 1913 opgericht en vindt zijn oorsprong in een privé-verzameling. De collectie telt ruim 450.000 voorwerpen. Aan de hand van onder meer een brede collectie militaire gebruiksvoorwerpen en een groot aantal schilderijen en tekeningen toonde het museum een overzicht van de Nederlandse militaire geschiedenis vanaf de prehistorie tot heden.